تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری

دسته بندی: کارشناس رسمی دادگستری
برچسب ها:

زمان مطالعه: 11 دقیقه
تعرفه کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری، امور ثبتی

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری ⚖: میزان حق الزحمه خدمات هر صلاحیت کارشناسی را که بر مبنای تعرفه شورای عالی کارشناسان رسمی است می گویند. هر رشته تخصصی در امور کارشناسی دارای تعرفه خدمات خاص رشته مربوطه است که طی هر چند سال مصوب شده و به کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ می شود. به عنوان مثال تعرفه خدمات کارشناسی رسمی در رشته امور ثبتی و نقشه برداری بر مبنای نوع پرونده و خدمات ثبتی مورد نیاز از جمله تهیه نقشه یو تی ام، جانمایی پلاک ثبتی، تفسیر عکس هوایی و دیگر خدمات بر مبنای متراژ مشخص می شود.

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری 1402

شایان ذکر است تعرفه خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در آبان ماه 1402 به روز رسانی شده که به این صفحه اضافه خواهد شد. در تمامی ردیف خدمات در رشته امور ثبتی و نقشه برداری تعرفه حدود دو برابر شده است. تعرفه خدمات کارشناسی امور ثبتی و نقشه برداری به کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضائیه ابلاغ می شود جهت لحاظ کارشناسان.

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری مصوب 25 اسفند 1398 در اجرای ماده ٢٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب هجدهم فروردین هزارو سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی و ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب هفدهم فروردین هزارو سیصد و هفتاد و نه. با بررسی و ارائه نظر شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و تدوین شده.

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری 1402
تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402

تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402
تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402

 

تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402
تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402

تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402
تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402

تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402
تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری 1398

ماده یک ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهار کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.

-مقصود از کانون در تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی می باشد.

ماده دو ـ مراجع قضایی، وزاتخانه ها، سازمان ھای دولتی و ارگانھا و نهادها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنھا در تعیین دستمزد کارشناسی مکلف هستند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره یک ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده ھای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد.

تبصره دو ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاھش می یابد، ولی به ھر حال پرداخت ھزینھ ھا یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.

تبصره سه ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.

تبصره چهار ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده سه ـ در کارشناسی ھا چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده  چهار ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند در صورت درخواست کارشناس یا هیات کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلا قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف می باشند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام کنند.

ماده پنج ـ در حالتی که کارشناس اقدام به کارشناسی کرده باشد، ولی به دلیلی که خارج از حیطه تخصص کارشناس باشد اجرای کارشناسی منتفی می شود، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارھای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود. به شرطی که از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد.چنانچه کارشناس در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی سفر کرده باشد، ھزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه کارشناس بر اساس ضوابط این تعرفه پرداخت خواهد شد.

ماده شش ـ اگر اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی است. همچنین علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده مأموریت کارشناس برای ھر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد.

 اگر متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی به شخصا و به ھزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق اقدام کند، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت می شود.

تبصره یک ـ اگر که انجام امور کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم رده مدیران کل به عهده متقاضی می باشد.

تبصره دو ـ چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسی های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره سه ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی می باشد.

ماده هفت  ز دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ماده هشت ـ هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه، نمونه های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، ھزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده نه ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین  نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم ها و تعیین نقص ها و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشننهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده، کانون یا مرکز تعیین می گردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ده ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده یازده ـ دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته ھای کارشناس رسمی دادگستری در ھر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد.

 • تا 50 میلیون ریال مقطوع 3000000 ریال
 • از 50 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال نسبت به مازاد، ۰.۵ درصد
 • از 150 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال نسبت به مازاد، ۰.۴ درصد
 • از 250 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال نسبت به مازاد، ۰.۳ درصد
 • از 1 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال نسبت به مازاد، ۰.۱۲۵ درصد
 • از 10 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال نسبت به مازاد، ۰.۰۶ درصد
 • از 150 میلیارد ریال تا 500 میلیارد ریال نسبت به مازاد، ۰.۰۳ درصد
 • از 500 میلیارد ریال تا 650 مییلیارد ریال نسبت به مازاد، ۰.۰۲۵ درصد
 • از 650 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال نسبت به مازاد، ۰.۰۱۵ درصد
 • از 1000 میلیارد ریال تا 3000 میلیارد ریال نسبت به مازاد، ۰.۰۱۲ درصد
 • از 3000 میلیارد ریال به بالا، نسبت به مازاد، ۰.۰۱ درصد
 • حداکثر دستمزد کارشناسی مقرر برای این ماده 590 میلیون ریال

تبصره یک ـ در ارزیابی طرح ها و دارایی های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی و حق الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می کنند.

تبصره دو ـ در ھر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری ها یا دارای پروانه های بهره برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه ھای صنعتی که دارای واحد های تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ھا بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهدگرفت.

تصره سه ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قرارداد های مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته های، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده یازده این تعرفه به اضافه صد درصد می باشد.

تبصره چهار ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره پنج ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر قرارداد در ھر مورد طبق ماده یازده  این تعرفه به اضافه 50 درصد می باشد.

تبصره شش ـ حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در ھر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده یازده این تعرفه به اضافه 50 درصد می باشد.

تبصره هفت ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد ھر کارشناس مبلغ 30 درصد کسر می گردد.

ماده دوازده ـ اگر رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی زبان لاتین باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می گردد.

ماده سیزده ـ دستمزد تعیین اجاره بھاء، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه 15 میلیون ریال، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از 15 میلیون و یک ریال تا 50 میلیون ریال، 10 درصد و از 50 میلیون و یک ریال تا 100 میلیون ریال ۵ درصد، از 100 میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر 300 میلیون ریال می باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.

ماده چهارده ـ حق الزحمه تفسیر عکس های هواییی  و ماهواره ای ارائه شده برای ھر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس های مزبور مقطوعاً مبلغ سه میلیون ریال است. برای تفسیر عکس های مذکور مربوط به سال های گذشته، به ازای ھر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ 500 ھزار ریال اضافه می شود. برای پلاک های متعدد متصل به هم به ازاء ھر پلاک اضافی 40 درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402
تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان

ماده سی و سه ـ تعرفه ارزیابی اراضی غیر زراعی و ابنیه و مصالح ساختمانی، همچنینن تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده یازده  امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده نه این تعرفه تعیین می گردد.

ماده سی و چهارـ دستمزد تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای ھر متر مربع مساحت زیربنا ده هزار ریال و حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 40 میلیون ریال است.

ماده سی و پنج ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ھا با وضعیت محل و بنا برای ھر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده٣۶ـ دستمزد تهیه نقشه های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان ھای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می باشد:

 • معماری کلی ھر متر مربع 8 هزار ریال و حداقل 4 میلیون رییال و حداکثر 60 ملیون ریال.
 • سازه ھر مترمربع 10 هزار ریال و حداقل 4 ملیون ریال و حداکثر 80 میلیون ریال.
 • گزارش فنی استحکام بنا ھر متر مربع 8 هزار ریال و حداقل 4 میلیون ریال ،حداکثر 60 میلیون ریال.

ماده سی و هفت ـ دستمزد افراز و قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنھا، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

 • دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده یازده این تعرفه به اضافه بیست درصد.
 • نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، ھزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداری علاوه بر دستمزد ردیف یک.

تبصره ـ در مواردی که واحد های ساختمانی با ھر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند مشابه باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد سی و چهار الی سی و شش این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده سی و هشت ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیا از نظر ساختمانی تا مساحت هزار متر مربع 3 میلیون ریال و برای ھر 100 متر مربع مازاد، مبلـغ یک میلیون ریال اضافـه می شود.

تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402
تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری، امور ثبتی

ماده سی و نه ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس ھوایی:

-اگر گذربند مشخص باشد:

تا هزار متر مربع مقطوعاً چهار میلیون ریال و نسبت به مازاد تا ده هکتار هر متر مربع چهارصد ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد ھر مترمربع دو هزار ریال و حداکثر هشتاد میلیون ریال محاسبه می شود.

-اگر گذربند مشخص نباشد:

تا هزار متر مربع مقطوعاً ده میلیون ریال و نسبت به مازاد تا ده هکتار ھر متر مربع چهارصد ریال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد ھر متر مربع دو هزار ریال و حداکثر ده میلیون ریال محاسبه می شود.

تبصره ـ در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام ملک باشد، به ازا ھر نقطه مشخصات یو تی ام پانصد هزار ریال اضافه می شود.

ماده چهل ـ حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ٢ ماده سی و نه حداکثر صد میلیون ریال.

ماده چهل و یک ـ حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا هزار متر مربع ، حداقل سه میلیون ریا و نسبت به مـازاد تا پنج هزار متر مربع  برای هر متر مربع هزار و پانصد ریال و از پنج هزار متر تا 50هزار متر مربع نسبت به مازاد برای ھر مترمربع هشتصد ریال و از پنج هکتار به بالا نسبت به مازاد برای متر مربع 400 و حداکثر 60 میلیون است.

ماده چهل و دو ـ دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال ها و رودخانه ها با مقیاس یک هزارم به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها ، حداقل پنج میلیون ریال است و حداکثر طبق ماده نه تعرفه است.

ماده چهل و سه ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهر ها:

-دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا  1 هکتار 4 میلیون ریال.

-در مواردی که مساحت ملک بیش از 1 هکتار یا 10 هزار متر مربع باشد، به ازاء ھر یک هکتار مازاد، 20 درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر 20 میلیون ریال می باشد.

ماده پنجاه و شش ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون مربوطه یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می باشد.

ماده پنجاه و هفت ـ کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانونھا و دستگاه ها اعم از وزارت خانهه ها  مؤسسات دولتی، شرکت ھای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکھا، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت ها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام می باشد، لازم الرعایه است.

ماده پنجاه و هشت ـ این تعرفه با ۵٨ ماده و ٢٧ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 30 مهر 1392 و در تاریخ 25 اسفند 1398 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ١۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است.

شایان ذکر است صرفا مواد مربوز به تعرفه نقشه برداری، امور ثبتی و راه و ساختمان قید گردیده. به دلیل شرح فعالیت گروه کارشناسان حد نگار در زمینه نقشه برداری و امور ثبتی، مواد مربوط به این رشته ها درج گردیده.

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری، امور ثبتی
تعرفه خدمات کارشناس رسمی دادگستری 1402
5/5 - (1 امتیاز)
فهرست